Algemene voorwaarden opleidingen loopbaancoach en lerende netwerken

Artikel 1. Algemeen

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen Expert@Your Work, Amaze-ing en de klant. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene voorwaarden waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen en deze integraal te aanvaarden.

Artikel 2. Inschrijven voor een opleiding of een inspiratiesessie

Inschrijven voor een opleiding kan enkel op volgende wijze:

1. Via de website www.opleidingloopbaancoaching.be
2. Door de inschrijvingsgegevens te mailen naar info@opleidingloopbaancoaching.be

Amaze-ing en Expert@Your Work behouden zich het recht voor, zonder enige vorm van annulatievergoeding, om bij onvoldoende inschrijvingen de opleiding of het lerend netwerk te annuleren of te verplaatsen naar een latere datum.

De deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.

Artikel 3. Annulatie van een inschrijving voor een opleiding of een inspiratiesessie

Annuleren dient schriftelijk te gebeuren.

Dit kan door een brief te richten aan Expert@Your Work (Valleilaan 61a, 3110 Rotselaar) of aan Amaze-ing (Leuvensesteenweg 564, 3200 Gelrode) en/of door een e-mail te versturen met als titel ‘annulatie’ naar info@opleidingloopbaancoaching.be

De annulatie kost bedraagt minimaal 95 EUR voor een opleiding en minimaal 15  EUR voor een lerend netwerk.

Bij een annulatie op minder dan 21 dagen voor de start van de opleiding blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd. 

Elke deelnemer kan zich gratis laten vervangen door een andere persoon, waarvan de gegevens worden bekendgemaakt aan Expert@Your Work en/of aan Amaze-ing.

De inschrijving verplaatsen naar een latere datum kan mogelijk kosteloos na bespreking met Expert@Your Work en/of Amaze-ing.

Artikel 4. De betaling

Alle vermelde prijzen op de website zijn exclusief BTW. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, dient de factuur te worden betaald uiterlijk eenentwintig (21) dagen na de datum van verzending ervan.  Een factuur voor een open opleiding en lerend netwerk (met data en locaties op de website) dient in elk geval betaald te zijn vóór de start van de training.

De facturen moeten op de maatschappelijke zetel van Amaze-ing worden betaald.

Bankgegevens : BE72 7360 5357 8016

De toegang tot de opleiding kan geweigerd worden wanneer aan voormelde voorwaarde niet is voldaan.

Indien de geadresseerde niet akkoord gaat met de factuur, dient hij deze binnen de vijftien (15) kalenderdagen schriftelijk per aangetekend schrijven te protesteren.

Vanaf de vervaldag van de factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling 10% intrest verschuldigd.

Het bedrag van de factuur dat na de vervaldag onbetaald is gebleven, zal tevens bij wijze van schadevergoeding van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling verhoogd worden met 10% met een minimum aan 100 EUR, als vergoeding voor alle buitengerechtelijke onkosten.

Artikel 5. Toepasselijk recht en bevoegde instanties

Deze algemene voorwaarden en de relatie tussen Expert@Your Work, Amaze-ing en de klant worden beheerst door het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen in verband met de betrekkingen tussen Expert@Your Work, Amaze-ing en de klant of met deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door territoriaal bevoegde rechtbanken van de zetel van Expert@Your Work en Amaze-ing.

Artikel 6. Privacy

De gebruiksgegevens worden bijgehouden op de vestigingen van Expert@Your Work (Valleilaan 61a, 3110 Rotselaar) en/of Amaze-ing (Leuvensesteenweg 564, 3200 Gelrode). Er is recht op inzage, correctie en verwijdering van deze gegevens door de klant, zoals voorzien bij wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens. Expert@Your Work en Amaze-ing nemen alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de klant meegedeelde gegevens te waarborgen. De klant erkent echter dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. De klant erkent en aanvaardt derhalve dat de schade die de klant zou lijden door het onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben verkregen, nooit op Expert@Your Work en/of Amaze-ing kan worden verhaald.

Artikel 7. Varia

Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.

De eventuele nietigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden brengt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen ervan niet in het gedrang.